پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
سردبیر:الهه طالبی
دکتر شادمهر میردار
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تربیت بدنی
سازمان همکار