پژوهشنامه مدیریت اجرایی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی




سردبیر:مهرداد مدهوشی
مهرداد مدهوشی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار