پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

Journal of Watershed Management Research
  براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه ۱۳۸۹.۱۲.۲۴ که طی نامه شماره۳.۱۱.۹۷۴۵.۹۰ مورخه ۱۳۹۰.۱.۲۹ ابلاغ شد با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (از سال اول شماره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۹) موافقت به عمل آمد.

حوزه های پذیرش مقاله:

مدیریت حوزه­ های آبخیز، حفاظت آب و خاک، هیدرولوژی، سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی، بلایای طبیعی (سیل، خشکسالی و حرکت­ های توده ­ای)، هواشناسی، فرسایش خاک و تولید رسوب، تغییر کاربری اراضی، ژئومورفولوژی و زمین­ شناسی و سایر موضوعات وابسته به مدیریت حوزه آبخیز