پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
سردبیر:سیدمحمدحسین رضوی
شادمهر میردار
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تربیت بدنی
سازمان همکار