پژوهشنامه مذاهب اسلامی

پژوهشنامه مذاهب اسلامی
سردبیر:محمد تقی دیاری بیدگلی
سید ابوالحسن نواب
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادیان، مذاهب و عرفان
سازمان همکار