پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت

پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت

Journal of Literary Criticism and Rhetoricپوستر پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت

فصلنامه «پژوهشنامه نقد وادبی و بلاغت» دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه­ای علمی در حوزه نقد ادبی و بلاغت است که در چهار شماره «بهار - تابستان- پاییز -زمستان» منتشر می­شود. نقد از جمله حوزه­های بسیار جالب و قابل توجه در حوزه ادبیات است. نشریه نقد ادبی و بلاغت در حوزه ادبیات و با اهتمام بر نقد ادبی فعالیت می کند و مقالاتی را که در این حوزه با محتوی علمی و پژوهشی و با تاکید بر پژوهش محور آن مورد اهتمام قرار می­دهد. در مقالات نقد باید اساسا وجه ممیزه و برجستگی خاص اثر را چنان بازنمایی کند که فردیت و تشخص هنری متن و ارزش خلاقه آن را در تاریخ ادبیات یا در درون یک اثر ادبی نشان دهد. اگر مقالاتی با این ساختار تنظیم شود نشریه پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت از آن استقبال می­کند.