پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت

پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
سردبیر:علی محمد موذنی
ابوالحسن امین‌مقدسی
نام اختصاری:نقد ادبی و بلاغت
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار