پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر

پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر
سردبیر:محمدرضا امید خواه نسرین

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
سازمان همکار