پیشرفت های حسابداری

پیشرفت های حسابداری
سردبیر:محمد نمازی
قاسم حبیب آگهی
نام اختصاری:پیشرفتهای حسابداری
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:حسابداری
سازمان همکار