دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری

دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری

Historical Perspective & Historigraphyپوستر دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری

نشریه علمی - پژوهشی علوم انسانی انتشار خود را به شکل فصلنامه در سال ۱۳۶۸ به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه آغاز نمود، در سال ۱۳۸۳ درقالب ویژه نامه در ۳ تخصص "تاریخ"، "ادبیات فارسی" و زبانشناسی و زبان های خارجی نشر خود را ادامه و در سال ۱۳۸۸ یکبار دیگر با توجه به تخصصی شدن هر کدام از گرایشهای قبلی  به ۴ مجله مجزا به نام های تاریخ اسلام و ایران ، تاریخ نگری و تاریخ نگاری ، زبان پژوهشی و زبانشناسی تبدیل گردید و هر کدام از این مجلات به طور جداگانه فعالیت خود را تا کنون ادامه داده اند .