تحقیقات آفات گیاهی

تحقیقات آفات گیاهی
سردبیر:جلیل حاجی زاده
رضا حسینی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گیاهپزشکی
سازمان همکار