مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی

مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی

Agricultural Economics Researchپوستر مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی

مجله علمی- پ‍‍‍ژوهشی « تحقیقات اقتصاد کشاورزی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بر اساس رای مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۵پنجاه و سومین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده و طبق رای پنجاه و نهمین کمسیون بررسی و تایید مجله های دانشگاه آزاد اسلامی حائز شرایط دریافت درجه ی علمی- پژوهشی شناخته شد.

این نشریه با افتخار دستاوردهای علمی محققین در قالب مقالات پژوهشی و کاربردی و در زمینه اقتصاد کشاورزی، توسعه و سیاست کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد آب، مدیریت مزرعه، توسعه روستایی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی و سایر زیربخش های مرتبط با اقتصاد کشاورزی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی و انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران در تارخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تفاهم نامه همکاری امضا نموده اند و این نشریه حاصل فعالیتهای علمی مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و انجمن اقتصاد کشاورزی ایران است.

محورها و حوزه فعالیت نشریه:

- اقتصاد کشاورزی

- توسعه و سیاست کشاورزی

- اقتصاد منابع طبیعی

- اقتصاد آب

- مدیریت کشاورزی

- مدیریت مزرعه

- کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

- توسعه و عمران روستایی

- سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی

- بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی

- اقتصاد تعاونی های تولید و مصرف کشاورزی

- اقتصاد محصولات دامی

- کاربرد سیستمهای فازی در کشاورزی

- اقتصاد شیلات

- فقر و امنیت غذایی

- بیمه محصولات کشاورزی و سایر موضوعات مرتبط