تحقیقات اقتصاد کشاورزی

تحقیقات اقتصاد کشاورزی
سردبیر:غلامرضا سلطانی
بهاالدین نجفی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اقتصاد کشاورزی
سازمان همکار