تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Researchپوستر تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

این نشریه به عنوان یکی از نشریات پیشتاز در عرصه انتشار یافته‌های پژوهشی زمینه‌های مرتبط با اقتصاد کشاورزی، توسعه کشاورزی، مدیریت کشاورزی، توسعه روستایی ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی و حوزه‌های مشابه تلاش می‌کند تا آخرین یافته‌های تحقیقاتی را در اختیار پژوهشگران ، اساتید و دانشجویان قرار دهد. بر این اساس اهداف و چشم انداز زیر برای نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران مورد توجه است.

۱- چاپ مقاله های علمی – پژوهشی در رابطه با پیشبرد مفاهیم اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی، توسعه روستایی ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی ، مدیریت توسعه پایدار، توسعه کشاورزی و کارآفرینی.

۲- نشر مقاله های فلسفی و علمی در ارتباط با زمینه‌های مرتبط به توسعه پایدار.

۳- ارتقاء دانش و آگاهی نسبت به مفاهیم نوین رشته‌های مرتبط در بین متخصصین، اساتید، کارشناسان و دانشجویان رشته‌های مرتبط.

۴- ارتقاء دانش و آگاهی بین متخصصین و کارشناسان سایر رشته‌های علمی و غیر کشاورزی به منظور تشویق آنها برای انجام تحقیقات مشترک و تنظیم مقالات بین رشته‌ای.

۵- نشر دستاوردهای محققین در راستای افزایش آگاهی‌های افراد علاقمند در جامعه نسبت به هستی شناسی، معرفت شناسی و پارادایمهای اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی، توسعه پایدار،توسعه کشاورزی، آموزش و ترویج کشاورزی.

۶- افزایش کیفیت داوری مقاله‌های علمی و پژوهشی مرتبط به منظور افزایش عامل تاثیر گذاری (Impact factor) این گونه مقالات.

۷- تدوین راهبرد چاپ مقالات علمی – پژوهشی به منظور هدفمندسازی آنها به صورت افزایش دانش و معرفت زمینه‌های ذیربط در راستای بهره گیری از یافته‌های علمی در راستای توسعه پایدار.

۸- دوزبانه نمودن چاپ مقالات علمی و پژوهشی حوزه‌های مذکور و بین‌المللی نمودن آن.

۹- ایجاد انگیزه در محققین مرتبط با زمینه‌های تخصصی مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی از طریق چاپ مقالات آنان در مجله.

۱۰- برقراری رابطه مستمر علمی و پژوهشی و بین گروهی در بین اندیشمندان و محققین اقتصاد، مدیریت، توسعه، ترویج، آموزش و برنامه ریزان مرتبط با حوزه‌های تخصصی تحت پوشش مجله.