تحقیقات اقتصادی

تحقیقات اقتصادی
سردبیر:جعفر عبادی
دکتر ابوالقاسم مهدوی مزده
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اقتصاد
سازمان همکار