تحقیقات بازاریابی نوین

تحقیقات بازاریابی نوین
سردبیر:علی صنایعی
دکتر علی صنایعی
نام اختصاری:nmrj
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار