مجله تحقیقات تولیدات دامی

مجله تحقیقات تولیدات دامی

Animal Production Researchپوستر مجله تحقیقات تولیدات دامی

نشریه تحقیقات تولیدات دامی به استناد نامه شماره ۳/۱۹۶۱۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی - پژوهشی است. چاپ نتایج تحقیقات پایه ای و کاربردی مرتبط با موضوع حیوانات اهلی در این نشریه در قالب مقالات پژوهشی، کوتاه و یا مروری انجام می شود. موضوعات مورد قبول جهت چاپ در نشریه تحقیقات تولیدات دامی عبارتند از:

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
تغذیه دام و طیور
فیزیولوژی و تولیدمثل دام و طیور
تولیدات دام و طیور و فرآورده های جانبی
سیستمهای تولید و پرورش دام و طیور و بررسی اقتصادی آن
بهداشت و بیماریها، سلامت و رفاه حیوانات اهلی
ارزیابی کیفیت خوراک دام و طیور و اثر آن بر تولیدات دام
نشریه تحقیقات تولیدات دامی به استناد نامه مورخ پانزدهم Jan. ۲۰۱۸ کمیسیون بررسی نشریات CABI، موفق به کسب امتیاز CABI's full text repository شده است.