فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

Iranian Journal of Forest and Poplar Researchپوستر فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

این نشریه از سال ۱۳۷۷ توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتشر شده و حق چاپ آن برای این موسسه محفوظ است. این نشریه بر اساس نامه شماره ۳/۷۱۳۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی-پژوهشی است. نام ابتدایی آن تحقیقات جنگل و صنوبر بوده که از شماره ۴ به تحقیقات جنگل و صنوبر ایران تغییر نام یافته است. در حال حاضر این نشریه به صورت فصلنامه منتشر می شود. نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران در پایگاه های معتبر بین المللی DOAJ، Google Scholar،ISC و Ricest نمایه شده است. چکیده انگلیسی مقالات این نشریه در سایت CABI Publishing نیز قرار گرفته است.

مقاله های پژوهشی (Research/Original article)، مروری (Review article) و کوتاه (Short paper/Essay) در یکی از زمینه های تحقیقات جنگل و صنوبر ایران که برای نخستین بار منتشر می شود، برای چاپ در این نشریه بررسی می شوند. با توجه به انتشار نشریات تخصصی با موضوعات حمایت و حفاظت جنگل، ژنتیک و فیزیولوژی جنگل و رده بندی گونه های جنگلی در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، مقالاتی که با موضوعات فوق برای این نشریه ارسال شوند، فقط در صورت تایید هیئت تحریریه بررسی خواهند شد. پژوهش هایی که در سطح آزمایشگاهی و گلخانه ای انجام می شوند نیز فقط در صورت تایید هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

حوزه پذیرش مقالات:

· کلیه موضوعات مرتبط با جنگل و درختان تندرشد شامل اکولوژی جنگل، جنگل شناسی جنگل های دانه زاد و شاخه زاد، مدیریت جنگل های دانه زاد و شاخه زاد، ستفاده از فنون سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در عرصه های جنگلی، مسائل اجتماعی و اقتصادی جنگل ها، علوم فنی- مهندسی، جنگل کاری و نهالستان های جنگلی، خاک های جنگلی، ژنتیک جنگل، سیاست جنگل، ارزیابی و معرفی کلن های برتر صنوبر، زراعت چوب، جنگل داری شهری