تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
سردبیر:محمد متینی زاده
عادل جلیلی
نام اختصاری:IJFRPR
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جنگلداری
سازمان همکار