تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
سردبیر:حسین میرزایی ندوشن
عادل جلیلی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی
سازمان همکار