تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)

تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)
سردبیر:احمد شریفی مالواجردی
فریبرز عباسی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مکانیزاسیون کشاورزی
سازمان همکار