تحقیقات علوم قرآن و حدیث

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

Researches of Quran and Hadith Sciencesپوستر تحقیقات علوم قرآن و حدیث

نشریه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» در بهار سال ۱۳۸۲ شروع به کارکرد و از شماره ی دوم حایز رتبه ی علمی-پژوهشی شد.

و بر اساس نامه ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره ی ۱۸.۳.۲۰۵۰۶۷ رتبه ی علمی -پژوهشی آن تمدید شد.

نشریه « تحقیقات علوم قرآن و حدیث » جهت نیل به اهداف زیر فعالیت میکند.
• اطلاع رسانی و توسعه پژوهش های قرآنی و روایی؛
• ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل آراء و اندیشه های قرآن پژوهان و حدیث شناسان
و عرضه تصویری جهان شمول از دین و مقوله های دینی؛
• فراهم آوردن بستری شایسته برای عرضه ایده های نو، و نقد و کالبد شکافی آنها
برای پاسخگویی به پرسشهای معرفتی نسل امروز و نهادینه کردن فرهنگ دینی؛
• توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در حوزه مسایل دینی با تا کید
بر قرآن و نصوص روایی؛