فصلنامه تحقیقات غلات

فصلنامه تحقیقات غلات

Cereal Researchپوستر فصلنامه تحقیقات غلات

مجله "تحقیقات غلات" نتایج تحقیقات علمی منتشر نشده در زمینه غلات و علوم وابسته به این گیاهان از جمله زراعت، اصلاح نباتات، ژنتیک، بیوتکنولوژی، اکولوژی، فیزیولوژی، تغذیه، آفات و بیماری ها و ... را ارزیابی و در صورت تایید منتشر می­کند. این مجله به صورت فصلنامه به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی منتشر می­شود. هیات تحریریه مجله امیدوار است با انتشار دستاوردهای پژوهشی استادان، پژوهشگران و دانشجویان و انعکاس آنها به جامعه علمی و اجرایی کشور به سهم خود بتواند قدم موثری در ارتقای جایگاه این بخش مهم کشاورزی کشور بردارد. از تمامی استادان، پژوهشگران و صاحب­نظران دعوت می­شود که با ارسال مقالات علمی و ارایه پیشنهادات ارزنده خود بر غنای علمی مجله بیفزایند.