تحقیقات مرتع و بیابان ایران

تحقیقات مرتع و بیابان ایران
سردبیر:حسن روحی پور
عادل جلیلی
نام اختصاری:تحقیقات مرتع و بیابان ایران
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
سازمان همکار