تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)
سردبیر:نادر عباسی
فریبرز عباسی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آب و خاک
سازمان همکار