فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی

فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی

Irrigation and Drainage Structures Engineering Researchپوستر فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی

نشریه علمی  تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی  در این راستا و با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان و پژوهشگران کشور طی تاییدیه شماره ۳/۱۸/۸۱۶۷۱ مورخ ۹۴/۴/۳۱ دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی و پژوهشی به جمع نشریات علمی کشور پیوسته است. همچنین این مجله در فرآیند ارزیابی نشریات توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز رتبه "ب" گردیده است. حوزه جذب مقاله این نشریه به شرح زیر تعیین شده است.

طراحی، ساخت، بهره برداری و ارزیابی سازه های تامین، انحراف، انتقال، تنظیم، توزیع و اندازه گیری آب (مخازن ذخیره آب،آبگیرها، سرریز ها، سدهای انحرافی، کانال های روباز، مجاری بسته، دریچه ها، تبدیل ها،کنترل کننده های سطح آب ...)؛
ایستگاه های پمپاژ و سایر تاسیسات وابسته ؛
طراحی، اجرا ، بهره برداری و نگهداری از سامانه های مختلف  آبیاری ؛
استفاده پایدار از منابع آب های نامتعارف در بخش کشاورزی
بهره وری و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی
مهندسی زهکشی و علوم وابسته
کاربرد فناوری های نوین در طراحی، اجرا و بهره برداری از شبکه­ها  و سامانه های آبیاری و زهکشی؛
اثرات تغییر اقلیم در مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
اصلاح و بهینه سازی اقدامات بهسازی و علاج بخشی سازه ها و سامانه های آبیاری و زهکشی؛
مسائل اقتصادی، اجتماعی، و حقوقی در مدیریت و بهره برداری از سامانه های آبیاری و زهکشی
ارزیابی عملکرد و اثربخشی اقدامات زیربنایی انجام شده در حوزه آب و خاک کشور؛
مواد و مصالح ساختمانی مورد استفاده در شبکه های آبیاری و زهکشی
مسائل زیست محیطی و ژئوتکنیکی در شبکه های آبیاری و زهکشی