مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی

مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی

Social analysis of social order and inequality
مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی توسط دانشگاه شهید بهشتی منتشر می شود.

هدف نشریه تحلیل اجتماعی، مشارکت در ارتقای دانش بنیادی، کاربردی و توسعه ای حوزه مطالعات اجتماعی است. این مجله به بررسی علل ساختاری و محتوایی سطوح خرد، کلان و چندگانه و نیز علل معطوف به مسیر یا پیامدهای کوتاه و بلندمدت نابرابری ها و مسائل اجتماعی جامعه با تاکید بر توصیف و تحلیل جامعه ایران می پردازد.