فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی

فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی

Environmental Stresses in Crop Sciencesپوستر فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی

«تنش ­های محیطی در علوم زراعی»، مجله­ ای علمی-پژوهشی  توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند منتشر می­ شود.

این مجله تخصصی نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی را به صورت مقاله کامل و گزارش علمی کوتاه، و نیز مرورهای جامع انجام شده در زمینه تاثیر تنش­ های محیطی (غیر زنده) بر رشد و نمود گیاهان زراعی را چاپ خواهد کرد. زبان اصلی مجله فارسی بوده و چکیده مقالات به شکل مبسوط به زبان انگلیسی خواهد بود.