فصلنامه توسعه اجتماعی

فصلنامه توسعه اجتماعی

Ministry of Science, Research and Technologyپوستر فصلنامه توسعه اجتماعی

نشریه توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی جامعه شناختی، کمک به مسئله یابی و حل مسایل اجتماعی و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن

مقاله هایی با محتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند.

مجله توسعه اجتماعی به انتشار مقالات علمی- پژوهشی می‌پردازد که به نحوی موجبات ارتقاء دانش جامعه را فراهم نماید و یا به ویژه به فهم مسائل اجتماعی ایران و شناخت علل و یا آثار آنها کمک نماید. برای نیل به اهداف مزبور، مقاله لازم است حداقل حایز یکی از شرایط ذیل باشد:

تاکید بر یک موضوع یا حوزه تخصصی علوم اجتماعی
تاکید بر یک منطقه خاص جغرافیایی کشور
تاکید بر یک مسئله اجتماعی معین
سرمایه های اجتماعی در ایران
آسیب های اجتماعی ایران