توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی
سردبیر:عبدالرضا نواح
علی حسین حسین زاده
نام اختصاری:فصلنامه توسعه اجتماعی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار