فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی

Quarterly Journal of INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENTپوستر فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی

فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی اهداف ذیل  را دنبال می کند:

  - ایجاد بستری مناسب جهت انتشار دستاوردهای محققین

  - انتقال تجارب مدیران موفق

  - ترویج دانش و ارتقا سطح علمی مخاطبان