فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی

فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی

Cultural sociologyپوستر فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی

نشریه جامعه پژوهی فرهنگی بر این اساس شکل گرفته است که بررسی مسائل اجتماعی، فارغ از زمینه­ های فرهنگی آنها، تلاشی غیرمنطقی، غیرعلمی، و غیر واقع بینانه است؛ زیرا هیچ پدیده یا واقعه اجتماعی را نمی ­توان یافت که در بستری فرهنگی پدید نیامده و یا جنبه و صبغه فرهنگی نداشته باشد. از این رو، بررسی روابط دوجانبه امور اجتماعی و امور فرهنگی و توجه وافی به مناسبات تنگاتنگ آنها با یکدیگر، ضرورت و اولویت تام دارد.

این نشریه در تاریخ ۹۱.۸.۲۴ از وزارت علوم اعتبار علمی – پژوهشی دریافت نموده است. لذا از محققان در حوزه مطالعات اجتماعی دعوت به ارسال مقاله می­شود.