جامعه شناسی ایران

جامعه شناسی ایران
سردبیر:فرهنگ ارشاد
سیدحسین سراج زاده
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار