جامعه شناسی تاریخی

جامعه شناسی تاریخی




سردبیر:مقصودعلی صادقی گندمانی
علی ساعی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار