جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
سردبیر:زاهد غفاری هشجین
دکتر عباس کشاورز شکری
نام اختصاری:جامعه شناسی سیاسی جهان اسلا
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم سیاسی
سازمان همکار