جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
سردبیر:اکبر علیوردی نیا
حیدر جانعلیزاده چوب بستی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار