جامعه شناسی هنر و ادبیات

جامعه شناسی هنر و ادبیات
سردبیر:اعظم راودراد
غلامرضا غفاری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار