فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه

فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه

Societ Culture and media




فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه نشریه ­ای علمی- ترویجی است، از طرف انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات به منظور فراهم آوردن  محیط فعال فکری برای پژوهشگران ملّی و بین ‌المللی با تمرکز بر حوزه های اجتماعی فرهنگی و ارتباطاتی پایه گذاری شده است. پذیرش مقاله در این نشریه بر اساس داوری علمی حداقل یک داور، به صورت ناشناس انجام می گیرد .