مجله جغرافیا و پایداری محیط

مجله جغرافیا و پایداری محیط

Journal of Geography and Sustainability of Environmentپوستر مجله جغرافیا و پایداری محیط

نشریه جغرافیا و پایداری محیط بر اساس مجوز شماره ۱۶۸۳۲۳/ ۱۸/ ۳/ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۹۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره پاییز ۹۴ حائز رتبه علمی- پژوهشی شده است. بر اساس تاکید این کمیسیون بر همراستایی مقالات با اهداف اعلام شده نشریات، لطفا مقالات خود را صرفا در راستای موضوعات جغرافیا و پایداری محیط، که عناوین مربوطه از منوی اطلاعات نشریه - اهداف و چشم انداز قابل دسترسی است، ارسال نمایید. بدیهی است نشریه به منظور احترام به حقوق مولفین در اسرع وقت نسبت به تعیین همراستایی مقالات ارسالی با اهداف نشریه و اعلام آن به نویسنده مسئول اقدام خواهد نمود.توجه: لازم به یادآوری است ارسال گواهی پذیرش و داوری به شکل دستی امکان پذیر نیست، برای اطلاع بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

محورهای جذب مقالات:

کشف توانمندیهای مناطق برای توسعه پایدار و پیش بینی عدم تعادلهای ناشی از برنامه توسعه.
برآورد ظرفیت های محیطی برای پذیرش جمعیت و برنامه ریزی برای اسکان متناسب با افزایش جمعیت.
دستکاری سامانه های محیطی و پیش بینی سرانجام آنها در کوتاه مدت و بلند مدت
پی آمدهای زمین ریخت شناختی و بو م شناختی گسترش محیطهای شهری
بررسی علائم ناپایداری مانند تغییرات سطح اساس، بیابان زایی، فرسایش خاک ، تغییر اقلیم و غیره