فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

Quarterly of Geography & Regional planningپوستر فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

موسسه آموزش عالی قشم با رویکرد تعالی دانش و پژوهش در جهت اعتلای علوم برنامه ریزی و توسعه پایدار و تحلیل مسائل شهرها و روستاها و مناطق سکونتگاهی کشور با کسب مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدام به انتشار فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای نموده، که در سال ۴ شماره از آن منتشر می شود.

بر اساس رای کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور، مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ به شماره نامه ۳/۵۳۰۲۱ فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) حائز شرایط دریافت اعتبار علمی پژوهشی شناخته شده است.

حوزه های پذیرش مقالات:

· علوم برنامه ریزی و توسعه پایدار و تحلیل مسائل شهرها و روستاها و مناطق سکونتگاهی کشور