فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

Quarterlry of geography ( regional planning )
موسسه آموزش عالی قشم با رویکرد تعالی دانش و پژوهش در جهت اعتلای علوم برنامه ریزی و توسعه پایدار و تحلیل مسائل شهرها و روستاها و مناطق سکونتگاهی کشور با کسب مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدام به انتشار فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای نموده، که در سال 4 شماره از آن منتشر می شود.

بر اساس رای کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور، مورخ 1391/02/27 به شماره نامه 3/53021 فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) حائز شرایط دریافت اعتبار علمی پژوهشی شناخته شده.