جغرافیای سیاسی

جغرافیای سیاسی
سردبیر:محمدباقر قالیباف
هادی اعظمی
نام اختصاری:جغرافیای سیاسی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جغرافیا
سازمان همکار