مجله به سوی علوم ریاضی

مجله به سوی علوم ریاضی

Towards Mathematical Sciences
مجله به سوی علوم ریاضی مقالات در زمینه‌های ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آمار و احتمال، علوم کامپیوتر، آموزش ریاضی، تاریخ و فلسفه ریاضی، کاربردهای ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در سایر علوم، و نقدهای علمی را برای بررسی می پذیرد. همچنین ترجمه مقالاتی در موضوعات گفته شده نیز با شرایط خاص مورد بررسی قرار می گیرد.

مقالات باید به گونه ای نوشته شوند که قابل فهم برای افرادی با اطلاعات پایه ای ریاضی در سطح کارشناسی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشند.

 ارسال مقاله به این مجله به این معنی است که کلیه نویسندگان مقاله از این ارسال آگاه بوده، اصالت محتوای علمی آن را تایید و با ارسال آن به مجله به سوی علوم ریاضی موافق بوده اند و به علاوه متعهد هستند که مقاله ارسالی به این مجله به طور همزمان در مراحل بررسی و یا چاپ در هیچ نشریه دیگری نیست. با ارسال مقاله به این مجله، همه نویسندگان متعهد می شوند که حقوق مالکیت فکری و اخلاق پژوهشی را رعایت نموده اند و کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... را به ناشر واگذار کرده اند.