فصلنامه جلوه هنر

فصلنامه جلوه هنر

jelve-y-honar
دو فصلنامه جلوه هنر دارای درجهٌ علمی ترویجی طی حکم شمارهٌ  ۴۸/۳ مورخ ۱۳۷۹.۸.۸دبیر خانه کمسیون بررسی نشریات علمی کشور،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است و براساس نامه ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره ی ۱۸/۳/۲۰۵۰۶۷رتبه ی علمی - ترویجی آن ،در جلسه ی مورخ ۹۱.۱۰.۲۵ تمدید شد.