چشم انداز مدیریت بازرگانی

چشم انداز مدیریت بازرگانی
سردبیر:عباسعلی حاجی کریمی

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار