چشم انداز مدیریت دولتی

چشم انداز مدیریت دولتی

Public Administration Perspective
نشریه‌ی چشم‌انداز مدیریت دولتی، به عنوان یکی از نشریه‌های اثرگذار در اداره‌ی امور عمومی، توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در هر فصل منتشر می‌شود. این نشریه اقدام به انتشار مقاله‌هایی پیرامون کلیه‌ی جنبه‌های اداری امور عمومی، خط‌مشی‌گذاری و نظام اداری می‌نماید. از این رو هیئت تحریریه‌ی این نشریه به مقاله‌هایی خوش‌آمد می‌گوید که چالش‌های مهم اداری که می‌تواند منجر به پیشرفت‌های نظری و پژوهشی شود را پوشش دهد.

اهداف نشریه:

1)     ارتقای هویت رشته‌ی مدیریت دولتی در ایران

2)     تقویت جایگاه مدیریت دولتی در هرم حکمرانی ملی ایران

3)     طرح مباحث و نظریه‌های جدید در حوزه‌ی اداره‌ی امور عمومی

4)     انتشار پژوهش‌هایی با هدف حل مشکلات بخش عمومی

5)     گسترش دانش اداره‌ی امورعمومی

6)      شکل‌دهی گفتمان بین اندیشمندان و کارگزاران کشور

7)     گسترش سطح تحلیل‌های تطبیقی و انتقادی از چالش‌هایی که دولت‌های معاصر با آنها مواجه می‌باشند.

محدوده‌ی مورد پوشش نشریه:

1)     مباحث و چالش‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران و جهان

2)     چالش‌ها و مباحث مرتبط با بخش عمومی و نظام اداری

3)     حکمرانی، چالش‌ها و مباحث جدید آن

4)     مالیه‌ی عمومی و بودجه‌ریزی در بخش عمومی

5)     رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی کارکنان بخش عمومی و دولتی

6)      اداره‌ی امور پرسنل (مدیریت منابع انسانی) در بخش عمومی

7)     مباحث مرتبط با طراحی سازمان‌های دولتی

8)     چالش‌ها و موضوعات مربوط به حوزه‌ی مدیریت پیشرفت و توسعه‌ی شهری و روستایی

9)     مباحث مرتبط و نوین مدیریت تحول در بخش عمومی و دولتی 

10)   مدیریت بحران در بخش دولتی

11)    مدیریت تطبیقی و توسعه

12)   مدیریت استراتژیک و راهبردی در بخش دولتی

13)   آینده پژوهی در مطالعات مدیریت دولتی

14)   سیاست گذاری در حوزه علم، دانش و فناوری

15)   مدیریت سازمان‌های دولتی در حوزه مالی و اقتصادی