فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی

فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی

Public Administration Perspectiveپوستر فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی

نشریه‌ی چشم‌انداز مدیریت دولتی، به عنوان یکی از نشریه‌های اثرگذار در اداره‌ی امور عمومی، توسط دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در هر فصل منتشر می‌شود. این نشریه اقدام به انتشار مقاله‌هایی پیرامون کلیه‌ی جنبه‌های اداری امور عمومی، خط‌مشی‌گذاری و نظام اداری می‌نماید. از این رو هیئت تحریریه‌ی این نشریه به مقاله‌هایی خوش‌آمد می‌گوید که چالش‌های مهم اداری که می‌تواند منجر به پیشرفت‌های نظری و پژوهشی شود را پوشش دهد.

اهداف نشریه:

۱)     ارتقای هویت رشته‌ی مدیریت دولتی در ایران

۲)     تقویت جایگاه مدیریت دولتی در هرم حکمرانی ملی ایران

۳)     طرح مباحث و نظریه‌های جدید در حوزه‌ی اداره‌ی امور عمومی

۴)     انتشار پژوهش‌هایی با هدف حل مشکلات بخش عمومی

۵)     گسترش دانش اداره‌ی امورعمومی

۶)      شکل‌دهی گفتمان بین اندیشمندان و کارگزاران کشور

۷)     گسترش سطح تحلیل‌های تطبیقی و انتقادی از چالش‌هایی که دولت‌های معاصر با آنها مواجه می‌باشند.

محدوده‌ی مورد پوشش نشریه:

۱)     مباحث و چالش‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران و جهان

۲)     چالش‌ها و مباحث مرتبط با بخش عمومی و نظام اداری

۳)     حکمرانی، چالش‌ها و مباحث جدید آن

۴)     مالیه‌ی عمومی و بودجه‌ریزی در بخش عمومی

۵)     رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی کارکنان بخش عمومی و دولتی

۶)      اداره‌ی امور پرسنل (مدیریت منابع انسانی) در بخش عمومی

۷)     مباحث مرتبط با طراحی سازمان‌های دولتی

۸)     چالش‌ها و موضوعات مربوط به حوزه‌ی مدیریت پیشرفت و توسعه‌ی شهری و روستایی

۹)     مباحث مرتبط و نوین مدیریت تحول در بخش عمومی و دولتی 

۱۰)   مدیریت بحران در بخش دولتی

۱۱)    مدیریت تطبیقی و توسعه

۱۲)   مدیریت استراتژیک و راهبردی در بخش دولتی

۱۳)   آینده پژوهی در مطالعات مدیریت دولتی

۱۴)   سیاست گذاری در حوزه علم، دانش و فناوری

۱۵)   مدیریت سازمان‌های دولتی در حوزه مالی و اقتصادی