چشم انداز مدیریت صنعتی

چشم انداز مدیریت صنعتی
سردبیر:حسن فارسیجانی

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار