دوفصلنامه حدیث پژوهی

دوفصلنامه حدیث پژوهی

Hadith Studiesپوستر دوفصلنامه حدیث پژوهی

مطالعات و پژوهش های حدیثی از بایسته های مهم در عرصه تحقیقات اسلامی  به شمار می رود. این موضوع به ویژه  به دلیل آن که سنت دومین منبع شناخت دین محسوب می شود، اهمیت خاصی دارد به گونه ای که از آغاز شکل گیری حدیث عالمان مسلمان در کنار فهم  حدیث، ابعاد چیستی و اصالت آن را هم مورد واکاوی قرار داده اند. امروزه با توجه به گستره تحقیقات در حوزه دین شناسی، حدیث پژوهی هم در جهان معاصر جایگاه والایی به خود اختصاص داده و افزون بر اندیشمندان مسلمان، خاورشناسان هم به پژوهش های حدیثی روی آورده اند. از این جهت نشریه « حدیث پژوهی، بستری است برای عرضه وانتشار پژوهش های محققان در موضوعات حدیثی و دانش های مرتبط با آن. این نشریه از مقالاتی استقبال می کند که در زمینه ذیل باشد :

۱) پژوهش های مرتبط با چیستی وفهم حدیث
۲) تحقیقات مرتبط با تاریخ  حدیث و فراز وفرود آن
۳) مطالعات مربوط به فقه الحدیث، نقد الحدیث 
۴) تحلیل و گزارش نقد دیدگاه عالمان مسلمان وخاورشناسان  در قلمرو حدیث وسنت
 ۵) مطالعات تاریخی وتطبیقی در حوزه حدیث  وپژوهش های  بین رشته ای مرتبط با حدیث

این مجله به صاحب امتیازی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۸۸آغاز به کار کرد و اولین شماره آن در بهارو تابستان سال ۱۳۸۸ روانه بازار نشر شد. از آن زمان تاکنون به صورت پیاپی، ۲۴ شماره از مجله منتشر شده است.