دوفصلنامه حقوق تطبیقی

دوفصلنامه حقوق تطبیقی

Comparative law
دو فصلنامه حقوق تطبیقی که پیش از این با نام نامه مفید منتشر میشد، از سال ۱۳۷۹ موفق به کسب درجه علمی پژوهشی شده و از سال ۱۳۸۹ با نام جدید حقوق تطبیقی به انتشار میرسد.

حقوق تطبیقی با سردبیری جناب استاد دکتر ربیعا اسکینی و تحت اشراف مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، جدیدترین شماره خود -۱۰۵- را در پائیز و زمستان ۱۳۹۵ منتشر کرده است.

با توجه به اهمیت مطالعات حقوق تطبیقی، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید از سال ۱۳۸۹ و در پی رسیدن به اهداف خویش یعنی مطالعه، تحلیل و تطبیق مباحث و دستاوردهای حقوقی در سیستم های حقوقی اصیل و گسترش و ارتقای دانش حقوق، رویکرد مجله حقوقی نامه مفید را به «حقوق تطبیقی» تغییر داد. از جمله چشم ­اندازهای این نشریه میتوان به این موارد اشاره کرد: 

  • تولید دانش و توسعه ادبیات در زمینه حقوق تطبیقی؛
  • توسعه مطالعات میان رشته‌ای و آشنایی با نظام‌های حقوقی معاصر؛
  • تبیین نظام حقوقی اسلام و مطالعه تطبیقی آن با دیگر نظام های حقوقی معاصر؛
  • شناساندن حقوق اسلام و ایران ؛