مجله حقوق خصوصی

مجله حقوق خصوصی

Private law
اولین شماره این مجله در سال 1382 با عنوان " اندیشه های حقوقی" منتشر گردید  و در سال 1389 عنوان آن به " حقوق خصوصی " تغییر یافت.

در تاریخ 89/10/19 بر اساس نامه شماره 89/3/11/72966  وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دارای درجة علمی ـ پژوهشی گردید.