فصلنامه خانواده پژوهی

فصلنامه خانواده پژوهی

Family researchپوستر فصلنامه خانواده پژوهی

فصلنامه خانواده ­پژوهی فصلنامه ­ای علمی- پژوهشی و بین رشته ­ای به زبان فارسی است که با هدف ارایه نتایج مطالعات و پژوهش ­های علمی، فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطلاعات، ترویج مباحثات علمی بین پژوهشگران و محققان حوزه­ های مختلف علمی در گستره مسایل خانواده و در دو سطح بنیادی و کاربردی، مقاله می ­پذیرد. این حوزه های علمی می تواند یک یا چند حوزه از موارد زیر باشد:

روانشناسی
جامعه شناسی
مشاوره
مددکاری اجتماعی
حقوق
روانپزشکی
پزشکی اجتماعی
سلامت اجتماعی
آموزش و پرورش
مذهب
تاریخ
فرهنگ
ارتباطات