دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی

دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی

Plant Pathology Scienceپوستر دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی

اعتبار علمی این نشریه بر طبق نامه شماره ۳/۲۳۴۷۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور تایید شده است.

همچنین با توجه به نامه شماره ۹۰/۱۴۸۳۶ مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۳۹۰ هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار مجله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

نشریه علمی معتبر دانش بیماریشناسی گیاهی، مقاله های علمی- پژوهشی، علمی- مروری و علمی- ترویجی را که در آنها یافته های نوین علم بیماریشناسی گیاهی در زمینه عوامل بیماریزای گیاهان (قارچها، پروکاریوتها، نماتدها، ویروسها، کمبود عناصر غذایی، تنشهای محیطی و انگلهای گل دار) بیماریهای ناشی از آنها و روشهای مدیریت بیماریهای گیاهان، بر اساس زمینه تخصصی، سابقه پژوهشی و یا مطالعات نویسنده(گان) به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی، یا به زبان انگلیسی و چکیده فارسی نوشته شده اند و قبلا به هیچ طریق انتشار نیافته، یا همزمان به نشریه های دیگر فرستاده نشده باشند، را با داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر میکند.