دانش بیماری شناسی گیاهی

دانش بیماری شناسی گیاهی
سردبیر:مهدی صدروی
مهدی صدروی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گیاهپزشکی
سازمان همکار