دانش کشاورزی و تولید پایدار

دانش کشاورزی و تولید پایدار
سردبیر:عادل دباغ محمدی نسب
صفر نصراله زاده
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اکولوژی
سازمان همکار