فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی

فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی

Journal of Research Police Scienceپوستر فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی

نشریه پژوهشهای دانش انتظامی از سال ۱۳۷۸ به صورت فصلنامه با اعتبار علمی پژوهشی منتشر می‌شود.

این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، خبرگان و اندیشمندان حوزه نظم و امنیت، درصدد ارایه یافته های جدید علمی حاصل از گزارش طرح های پژوهشی، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب یا روش جدید حل مسایل و توسعه علوم حوزه نظم و امنیت با دو ویژگی اصالت و ابداع می باشد.

تا بهار ۱۳۹۸، تعداد ۸۱ شماره از این نشریه به چاپ رسیده است و جهت سهولت دسترسی و استفاده از مقالات شماره های قبلی، نسخه های الکترونیکی نشریه در قالب مجله الکترونیکی تولید شده است و در سامانه یکپارچه نشریات ناجا به آدرس http://pok.jrl.police.ir/ موجود می باشد.

این فصلنامه فقط «مقاله پژوهشی»  پذیرش و منتشر می نماید.