مجله دستاوردهای روانشناختی

مجله دستاوردهای روانشناختی

Psychological Achievementsپوستر مجله دستاوردهای روانشناختی

دست آوردهای روان شناختی یک دوفصلنامه است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می شود. این نشریه از مقالات علمی با کیفیت بالا از سوی نویسندگان سراسر جهان استقبال می نماید.

حوزه پذیرش مقالات:

روان شناسی تحولی، روان شناسی کودک و نوجوان، روان شناسی سالمندی، آسیب شناسی روانی و بیماری های روانی، روان درمانی فردی و گروهی، روان شناسی سلامت و روان سرطان شناسی، کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت، معنویت و روان شناسی دین و فرهنگ، روان شناسی خانواده و مشاوره خانواده، روان سنجی و هنجاریابی ابزارهای روان شناختی، روان شناسی ورزش و سلامت روان، حوزه های مختلف روان شناسی اجتماعی و شبکه های اجتماعی یا رسانه های اجتماعی، خلاقیت و هوش