دنیای میکروب ها

دنیای میکروب ها
سردبیر:دکتر محمد کارگر
دکتر فرشید کفیل زاده
نام اختصاری:J. Microbi. World.
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زیست شناسی
سازمان همکار